ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ម៉ម រិទ្ធី៖ ​ការ​មិន​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​ដល់​កម្មករ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ សេវាកម្ម និង​កសិកម្ម ធ្វើ​ឲ្យ​ថៅ​កែ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​កម្លាំង​ពល​កម្ម​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅរាត្រីនេះ គឺ លោក ម៉ម រិទ្ធី ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​និយោជិក​វិស័យ​ទេសចរណ៍​សេវាកម្ម​កម្ពុជា ។ សហជីព​នេះ និង​សហជីព​មួយ​ចំនួន​ទៀត កាល​ពីថ្ងៃទី១៥​ខែ​កក្កដា បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ក្រសួង​ការងារ សុំ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​សម្រាប់ ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ សេវាកម្ម និង​កសិកម្ម​យ៉ាង​តិច​ចំនួន​៣០០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​។ លោក ម៉ម រិទ្ធី លើក​ឡើង​ថា ការ​មិន​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​ដល់​កម្មករ​វិស័យ​ទេស​ចរណ៍ សេវាកម្ម និង​កសិកម្ម ធ្វើ​ឲ្យ​ថៅ​កែ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​កម្លាំង​ពល​កម្ម​។ 

លោក ម៉ម រិទ្ធី ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិកវិស័យទេសចរណ៍សេវាកម្មកម្ពុជា
លោក ម៉ម រិទ្ធី ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិកវិស័យទេសចរណ៍សេវាកម្មកម្ពុជា @FB
មើលវគ្គផ្សេងទៀត