ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ហុក សុទ្ធិ៖ ​គម្រោង​ប័ណ្ណា​ល័យ​ក្នុង​ពន្ធនា​គារ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​កែ​ប្រែ​ឥរិយាបថ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គម្រោងប័ណ្ណាល័យ​ក្នុង​ពន្ធនាគារនឹង​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​ដំណាក់​កាលទី៣​នៅថ្ងៃស្អែកនេះ បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តដោយ​អង្គការ​ស៊ីប៉ារយៈពេល៨ឆ្នាំ​មកហើយ ដែល​មាន​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​ជាង​៣ម៉ឺន​ទទួល​ផល​។ តាមរយៈ​ការអាន និងការរៀនសូត្រ​បន្ថែម​ពីអ្នក​បណ្តុះបណ្តាល​បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជាប់ឃុំ​កែ​ប្រែ​ឥរិយាបថរបស់ពួកគេបានច្រើន។ នេះជាការ​គូសបញ្ជាក់​របស់​លោក ហុក សិទ្ធិ នាយក​អង្គការ​ស៊ីប៉ា។ 

លោក ហុក សិទ្ធិ នាយកអង្គការស៊ីប៉ា
លោក ហុក សិទ្ធិ នាយកអង្គការស៊ីប៉ា @RFI