ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក អាត់ ធន់៖ ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​កម្ម​ករ​១៨២​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ «អាចទទួលយកបាន»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​សម្រាប់​កម្មករ​កាត់​ដេរ​និង​វាយនភណ្ឌ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ នឹង​ត្រូវ​ដំឡើង​ដល់ ១៨២​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ៖​ ក្នុង​នោះ និយោជក​ផ្ដល់​១៧៧​ដុល្លារ និង​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់​​៥​ដុល្លារ​បន្ថែម​​។ លោក អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា ដែល​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង មិន​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​ប្រាក់​ឈ្នួល​១៨២​ដុល្លារ​នេះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ចាត់​ទុក​ថា «អាច​ទទួល​យក​បាន»។ 

លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។
លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។
មើលវគ្គផ្សេងទៀត