ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ច្រឹក សុខនីម៖ ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន កំពុង​សាយ​ភាយ​ពី​ខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ ទៅសៀមរាប​និង​ខេត្ត​ដទៃ​ទៀត

សំឡេង ១២:១៥
លោក ច្រឹក សុខនីម អ្នកជំនាញ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​
លោក ច្រឹក សុខនីម អ្នកជំនាញ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ RFI

ការ​វិនិយោគ​ផ្នែក​អចលន​ទ្រព្យ​ពី​សំណាក់​វិនិយោគ​ចិន បាន​រីក​សាយ​ភាយ​ទៅ​ដល់​បណ្ដាល​ខេត្ត​ផ្សេង​ទៀត ក្រៅ​ពី​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដូចជា​ខេត្តសៀមរាប និង​បាត់​ដំបង​ជា​ដើម។ ខណៈ​ការ​វិនិយោគ​នេះ​ផ្ដល់​ផល​ចំណេញ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​អចល​នទ្រព្យ​បាន​រំឮក​រដ្ឋាភិបាល​ឲ្យ​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​បាន​ខ្ពស់​ចំពោះ​ផលប៉ះពាល់​ផ្នែក​សង្គម​ផង​ដែរ។