លោក​ស្រី ​សូ ភីណា​៖ ​មហោ​ស្រព​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​លើក​ទី​០៣ ​គឺ​ជា​ឱកាស​ថ្មី​នៃកា​រ​ជួប​ជុំ​របស់​អ្នក​និពន្ធ​និង​អ្នក​អា​ន​

សំឡេង ១០:៤៧
លោក​ស្រី ​សូ ​ភីណា ​អ្ន​ក​និពន្ធ​និង​ជា​អ្ន​ក​រៀប​ចំ ​«​មហោ​ស្រព​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​លើក​ទី​០៣​» ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ​១១ ​ដល់​ថ្ងៃទី ​១៣ ​តុលា​ឆ្នាំ ​២០១៩​។​
លោក​ស្រី ​សូ ​ភីណា ​អ្ន​ក​និពន្ធ​និង​ជា​អ្ន​ក​រៀប​ចំ ​«​មហោ​ស្រព​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​លើក​ទី​០៣​» ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ​១១ ​ដល់​ថ្ងៃទី ​១៣ ​តុលា​ឆ្នាំ ​២០១៩​។​ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ ​RFI​ នៅ​រាត្រី​នេះ ​គឺ​លោកស្រី ​សូ ​ភីណា ​អ្នក​និពន្ធ​និង​ជា​អ្នក​រៀបចំ​ «​មហោ​ស្រព​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​លើក​ទី​០៣​» ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ​១១​ ដល់​ថ្ងៃទី ​១៣ ​ខែ​តុលាខា​ងមុខ​នេះ។​ មហោស្រព​នេះ ​នឹង​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ឡើង​ នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សោទស្សន៍​បុប្ឆា​ណា ​និ​ង​បណ្តា​ល័យ​ជាតិ​។ ​អ្នក​និពន្ធ​និង​ជា​អ្នក​រៀប​ចំ ​«​មហោ​ស្រព​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​លើក​ទី​០៣​» ​នេះ ​លោក​ស្រី ​សូ ភីណា ​បាន​ថ្លែង​ថា ​«​មហោ​ស្រព​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​លើក​ទី​០៣​» ​នេះ ​គឺ​ជា​ឱកាស​ថ្មី​នៃកា​រ​ជួបជុំ​របស់​អ្នក​និពន្ធ ​និង​អ្នក​អាន​នៅ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​បង្ហា​ញ​ពី​ស្នា​ដៃ​ថ្មីៗ​របស់​ខ្លួន​។​