បទយកការណ៍

អ្នក​ជំនាញ​ជំរុញ​ពលរដ្ឋ​ចូល​រួម​រឿង​នយោបាយ​ឲ្យ​សកម្ម ពីព្រោះ​ជា​ដំណើរ​ការ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អ្នក​ជំនាញ​កិច្ចការ​នយោបាយ បាន​លើក​ឡើង​ថា​ដំណើរ​ការ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបេត្យ​ គឺ​ជា​ការ​ចូលរួម​របស់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​រឿង​នយោបាយ។ ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​សកម្ម​ក្នុង​ការ​តាម​ដាន​រឿង​នយោបាយ ឃ្លាំមើល​អ្នក​នយោបាយ ហើយ​សម្រេច​ចិត្ត​បោះឆ្នោត​ដោយ​ឯករាជ្យ នោះ​ទើប​ពលរដ្ឋ​មាន​តម្លៃ សង្គម​មាន​សេរីភាព និង​ការ​រីក​ចម្រើន។ អ្នក​ជំនាញ​លើក​ឡើង​ថា ពលរដ្ឋ​មិន​ត្រូវ​គិ​តថា រឿង​នយោបាយ​ទុក​ឲ្យ​អ្នក​នយោបាយ​ដោះស្រាយ​នោះ​ឡើយ។

អ្នកជំនាញ​ជំរុញ​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​រឿង​នយោបាយ​ឲ្យ​សកម្ម​ ពីព្រោះជា​ដំណើរ​ការ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​។
អ្នកជំនាញ​ជំរុញ​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​រឿង​នយោបាយ​ឲ្យ​សកម្ម​ ពីព្រោះជា​ដំណើរ​ការ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​។
មើលវគ្គផ្សេងទៀត