បទយកការណ៍

ពលរដ្ឋ​នៅ​ជនបទ​បាន​យល់​ដឹង​កាន់​តែ​ច្រើន​ពី​តម្លៃ​នៃ​ការ​អប់រំ​ ពិសេស​ការ​អប់រំ​កុមារ​តូច

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អាជ្ញាធរ​ឃុំ​មួយ​ចំនួន ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប ​បាន​អះ​អាង​ថា ​ពលរដ្ឋ​នៅ​ជនបទ​បាន​យល់​ដឹង​ការ​អប់រំ​ ការ​ថែ​ទំា​កុមារ​តូច​។ ក្នុង​តំបន់​ឆ្ងាយ​ៗ​ពី​ទី​ប្រជុំជន​ សាលា​មតេ្តយ្យ​សហគមន៍​ បាន​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​អប់រំ​ក្មេង​ៗ​ ។ មាន​អង្គការ​មួយ​ចំនួន​ បាន​កំពុង​រួម​ចំណែក​ជា​មួយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ ក្នុង​ការ​បង្កើត​សាលា​មត្តេយ្យ​សហគមន៍​ឡើង​ ឲ្យ​នៅ​ជិត​ៗ​ផ្ទះ​ពល​រដ្ឋ ​ងាយ​ស្រួល​ក្មេង​ៗ​អាយុ​៣​ឆ្នាំ ​ឬ​៤​ឆ្នាំ ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​រៀន​។

សាលាមតេ្តយ្យសហគមន៍
សាលាមតេ្តយ្យសហគមន៍ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត