បទយកការណ៍

មតេ្តយ្យ​សហគមន៍​​ដើរ​តួនាទី​​សំខាន់​ក្នុង​​ការ​​ជួយ​​អប់រំ​កុមារ​​ក្រីក្រ​នៅ​​ជនបទ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ថ្នាក់មតេ្តយ្យ​សិក្សា​មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​អប់រំ​កុមារ​តូចៗ​អាយុ​ក្រោម​៦​ឆ្នាំ ​មុន​ពួក​គេ ចូល​រៀន​នៅ​បឋម​សិក្សា​។ នៅ​កម្ពុជា​ រដ្ឋ​មិន​ទាន់​បាន​សាង​សង់​សាលា​មតេ្តយ្យ ​នៅគ្រប់​ភូមិ​នោះ​ទេ​។​ ដូច្នេះ​ការងារ​នេះ​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សង្គម​ស៊ីវិល​។ Plan​ អន្តរ​ជាតិ​កម្ពុជា ​ជា​អង្គការ​មួយ​បាន​រួម​ចំណែក បណ្តុះ​បណ្តាល ថែទំា​កូន​ចៅ​អ្នក​ក្រីក្រ​នៅ​កម្ពុជា ​តាម​រយៈ​ ការ​សាង​សង់​សាលា​មត្តេយ្យ​សហគមន៍ ​តាម​ភូមិ​ ជិត​ៗ​ផ្ទះ​កុមារ​។

សិស្ស​ថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា
សិស្ស​ថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា @Navin
មើលវគ្គផ្សេងទៀត