បទយកការណ៍

សង្គម​ស៊ីវិល​អំពាវនាវ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ផ្តល់​ថវិកា​ដើម្បី​បង្កើន​ចំនួន​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​

សំឡេង ០៨:០១
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ @archive

កម្ពុជា​នឹង​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ប៉ុនា្មន​ខែ​ទៀត​នេះ​។ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ឯករាជ្យ ដើម្បី​ធានា​ដល់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ទទួល​យក​បាន​​ពី​គ្រប់​ភាគី​។ មាន​អង្គការ​មួយ​ក្រុម ដែល​ឃ្លាំ​មើល​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ បាន​រួម​គ្នា​បង្កើត​ បន្ទប់​​ស្ថាន​ការណ៍​បោះ​ឆ្នោត​ គ្រោង​ដាក់​ពង្រាយ​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ការិយា​ល័យ​​បោះ​ឆ្នោត​ទំាង​អស់​នៅ​ទូទំាង​ប្រទេស​ ប៉ុន្តែ​ខ្វះ​ថវិកា​។ បន្ទប់​ស្ថាន​ការណ៍​បាន​កំពុង​អំពាវនាវ​ដល់​ពល​ខ្មែរ​ឲ្យ​ចូល​រួម​ផ្តល់​ថវិកា​ ដើម្បី​ធានា​គុណ​ភាព​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ នាពេល​ខាង​មុខ​នេះ​។