លោក គីម ហ៊ាង៖«កម្ពុជា​នឹង​អនុវត្ត​ស្តង់​ដារ​២​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ​អចលន​ទ្រព្យ»

សំឡេង ១២:១២
លោក គីម ហ៊ាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ រៀលអ៊ីស្ទែត
លោក គីម ហ៊ាង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ រៀលអ៊ីស្ទែត RFI/Nhim Sophal

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​ឧសភា​នេះ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​របស់សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​អាស៊ាន។ ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​និង​ភ្នាក់​ងារអចលនវត្ថុ​កម្ពុជា​លោក គីម ហ៊ាង បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​មាន​ផល​ចំណេញ នៅពេល​ដែល​មាន​ការ​អនុវត្ត​ស្តង់​ដារ​វាយ​តម្លៃ​អាស៊ាន​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា​ចាំ​បាច់​ត្រូវអនុវត្ត​នូវ​ស្តង់​ដារ​២គឺ ១ស្តង់ដារ​កម្ពុជា​ខ្លួនឯង និង​មួយ​ទៀត​ស្តង់ដារ​អាស៊ាន ដែល​នឹង​បង្កើតឡើង​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​នា​ឆ្នាំ​ក្រោយ។