ពលរដ្ឋ​និង​អ្នក​ជំនាញ​ថា Facebook បាន​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ខ្លះ​ដែល​អ្នក​កាសែត​មិន​ហ៊ាន​ផ្សាយ

សំឡេង ០៧:៥៤
បណ្តាញ​សង្គម
បណ្តាញ​សង្គម @សហការី

ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​គ្រប់​ប្រទាប់​វណ្ណៈ ទំាង​ក្នុង​ក្រុង​និង​ជន​បទ បាន​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ពិសេស Facebook ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន។ ព័ត៌មាន​នៅ​លើ Facebook ខ្លះ​ពុំ​មាន​ផ្សាយ​តាម​កាសែត ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ នោះ​ទេ។ ទំាង​ពលរដ្ឋ និង​អ្នក​ជំនាញ ទទួល​ស្គាល់​ពី​សារ​សំខាន់ របស់​បណ្តាញ​សង្គម តែ​សូម​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មាន​ការ​ប្រយ័ត្ន​ប្រយែង។