ដល់​ពេល​ដែល​កសិករ​លែង​រំពឹង​ស្រូវ​សម្រាប់​លក់ ធ្វើ​ស្រូវ​ត្រឹម​ទុក​ហូប​ប៉ុណ្ណោះ

សំឡេង ០៧:៣៦
ដល់​ពេល​ដែល​កសិករ​លែង​រំពឹង​ស្រូវ​សម្រាប់​លក់ ធ្វើ​ស្រូវ​ត្រឹម​ទុក​ហូប​ប៉ុណ្ណោះ
ដល់​ពេល​ដែល​កសិករ​លែង​រំពឹង​ស្រូវ​សម្រាប់​លក់ ធ្វើ​ស្រូវ​ត្រឹម​ទុក​ហូប​ប៉ុណ្ណោះ

ស្រូវ​ជា​អាហារ ជា​របរ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​តំាង​ពី​ដើម​មក តែ​ពេល​នេះ​នៅ​ពេល​ស្រូវ​និង​កសិផល​ដ៍ទៃ​ទៀត​ចេះ​តែ​ចុះ​ថ្លៃ​ កសិករ​ថា​ពួក​គាត់​លែង​រំពឹង​លើ​ការ​ធ្វើ​ស្រូវ​ដើម្បី​លក់​ទៀត​ហើយ។ ពួក​គាត់​ធ្វើ​ស្រូវ​ត្រឹម​ទុក​ហូប​ប៉ុណ្ណោះ។ កសិករ​ខ្លះ​និយាយ​បែប​នេះ ក្នុង​ពេល​ពួក​គាត់​ចុះ​ធ្វើ​ស្រូវ​រដូវ​វស្សា​នេះ។