បទយកការណ៍

លោក យី សុខសាន្ត៖ “អាដហុក​ដូច​ជា​គ្រួសារ​របស់​ខ្ញុំ”

សំឡេង ០៧:៣៦
លោក យី សុខសាន្ត សកម្មជន​សិទ្ធ​មនុស្ស អាដហុក
លោក យី សុខសាន្ត សកម្មជន​សិទ្ធ​មនុស្ស អាដហុក

បន្ទាប់​ពី​បាន​ចេញ​ពី​ពន្ធនាគារ លោក យី សុខសាន្ត បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​របស់​លោក​ជា​ញឹក​ញាប់ តែ​លោក​មិន​ទាន់​ចូល​ធ្វើ​ការ​ពេញ​លេញ​ទេ។ លោក យី សុខសាន្ត រួម​និង​សហការី​របស់​គាត់​បី​នាក់​ទៀត សុទ្ធ​តែ​មាន​ការ​អះ​អាង​ថា​កំពុង​មាន​បញ្ហា​សុខភាព បន្ទាប់​ពី​បាន​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ជាង​១​ឆ្នាំ​នោះ។ ធ្លាប់​ធ្វើ​ការ​ខាង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ជាង​២០​ឆ្នាំ លោក យី សុខសាន្ត ចេះ​តែ​ចង់​ទៅ​ធ្វើ​ការ ទោះ​បី​សុខភាព​មិន​ល្អ។ លោក ចាត់​ទុក​អាដហុក​ដូច​ជា​គ្រួសារ​របស់​គាត់។