អត្តពលិក​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិច អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិច​កម្ពុជា

សំឡេង ០៩:១១
ក្រុម​អត្តពលិក​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិច​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា
ក្រុម​អត្តពលិក​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិច​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា @សហការី

ក្រុម​អត្តពលិក​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិច​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​លើក​ឡើង​ថា​ក្រុម​កីឡា​នេះ មិន​សូវ​ទទួល​បាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​ឡើយ ហើយ​ពួក​គេ​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ទៅ​លើ​កីឡា​នេះ។ ក្រៅ​ពី​នេះ​ក្រុម​អត្តពលិក​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិច​ចង់​បង្ហាញ​ឲ្យ​ពិភព​លោក​ស្គាល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​វិស័យ​ថ្មី​នេះ។