រទេះ​គោ​កំពុង​ប្តូរ​តួ​នាទី​ពី”ឧបករណ៍​កសិម្ម ”មក​ជា​គ្រឿង “តំាង​លម្អ” វិញ

សំឡេង ០៨:៣៣
រទេះ​គោ​កំពុង​ប្តូរ​តួ​នាទី​ពី”ឧបករណ៍​កសិម្ម ”មក​ជា​គ្រឿង “តំាង​លម្អ” វិញ
រទេះ​គោ​កំពុង​ប្តូរ​តួ​នាទី​ពី”ឧបករណ៍​កសិម្ម ”មក​ជា​គ្រឿង “តំាង​លម្អ” វិញ @សហការី

និន្នាការ​ឈប់​ប្រើ​ប្រាស់​គោ ក្របី ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម ដោយ​ងាក​មក​ប្រើ​គ្រឿង​យន្ត ត្រាក់​ទ័រ គោ​យន្ត របស់​កសិករ​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ចិញ្ចឹម​គោ​ធ្លាក់​ចុះ។ គោ​មិន​សូវ​មាន ការ​ប្រើ​ប្រាស់​រទេះ​គោ ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម ដូច​ជា​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន ក៍​លែង​សំខាន់​ទៀត​ដែរ។ កសិករ​ឈប់​ប្រើ រទេះ​គោ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​កសិកម្ម​មួយ​ប្រភេទ​នេះ ក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ នៅ​តាម​ហាង តាម​ផ្ទះ តាម​មណ្ឌល​កម្សាន្ត ទៅ​វិញ​។  នៅ​កំពង់​ធំ មាន​កន្លែង​មួយ​ទទួល​ទិញ រទេះ​គោ​ចាស់ៗ ពី​គ្រប់​ខេត្ត​ក្រុង​ទូទំាង​ប្រទេស សម្រាប់ ទុក​លក់​ឲ្យ​គេ​យក​ទៅ​តំាង​លម្អ តាម​តម្រូវ​ចិត្ត។