អ្នក​ឯកទេស​ការពារ​កុមារ​អង្គការ Plan ថា​កុមារ​កូន​អ្នក​មាន​ឬ​អ្នក​ក្រ​ប្រឈម​ការ​រំលោភ​ទំាង​អស់

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសន្តិសុខ​សង្គម
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសន្តិសុខ​សង្គម @ google

ពី​មុន​មាន​ការ​បារម្ភ​ខ្លំាង​ពី​ការ​រំលោភ ការ​ជូញ​ដូរ​កុមារ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ដែល​ជា​កូន​ចៅ អ្នក​ទី​ទាល់​ក្រ តែ​ពេល​នេះ​មាន​ករណី​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ​លើ​កុមារ​ដែល​រៀន​នៅ​សាលា​អន្តរជាតិ កូន​ចៅ​អ្នក​មាន​ជីវភាព​ធូរ​ធារ។ អ្នក​ឯក​ទេស​ខាង​កិច្ច​ការពារ​កុមារ របស់​អង្គការ Plan បាន​សន្និដ្ឋាន​ថា កុមារ​កម្ពុជា​គ្រប់​ប្រភេទ​បាន​ប្រឈម​នឹង​ការ​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ។