សាលា​ឯកជន​ចំណេះ​ទូទៅ​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​ប្រាក់​ចំណូល​ពលរដ្ឋ

សំឡេង ០៧:៥៤
សាលា​បង្រៀន​រដ្ឋ
សាលា​បង្រៀន​រដ្ឋ @RFI

នៅ​កម្ពុជា​សាលា​សិក្សា​ឯកជន មាន​នៅ​គ្រប់​កម្រិត មតេយ្យ​សិក្សា មធ្យម​សិក្សា និង​ឧត្តម សិក្សា។ សាលា​បង្រៀន​ឯកជន​ចំណេះ​ទូទៅ ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា មាន​ថ្លៃ​សិក្សា​ខ្ពស់​ជាង​ឧត្តម​សិក្សា ហើយ​ខ្ពស់​ជាង​ប្រាក់​ចំណូល​របស់ ពលរដ្ឋ​ទៅ​ទៀត។ តែ​អ្នក​ជំនាញ​អប់​រំ​និយាយ​ថា សិស្ស​រៀន​សាលា​រដ្ឋ ឬ​ឯកជន ជា​ជម្រើស របស់​មាតា​បិតា​សិស្ស។