ពលរដ្ឋ​តាម​ខេត្ត​នានា​ចូល​ចិត្ត​ស្តាប់​វិទ្យុ​បរទេស​និយាយ​ខ្មែរ​ជាង​ស្តាប់​វិទ្យុ​ក្នុង​ស្រុក

សំឡេង ០៧:០០
ពលរដ្ឋ​តាម​ខេត្ត​នានា​ចូល​ចិត្ត​ស្តាប់​វិទ្យុ​បរទេស​និយាយ​ខ្មែរ​ជាង​ស្តាប់​វិទ្យុ​ក្នុង​ស្រុក
ពលរដ្ឋ​តាម​ខេត្ត​នានា​ចូល​ចិត្ត​ស្តាប់​វិទ្យុ​បរទេស​និយាយ​ខ្មែរ​ជាង​ស្តាប់​វិទ្យុ​ក្នុង​ស្រុក @សហការី

ការ​បិទ​វិទ្យុ​FM មួយ​ចំនួន​របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន ថ្មីៗ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ពិបាក​ស្តាប់​វិទ្យុ​បរទេស ដែល​ផ្សាយ​ជា​ខេមរ​ភាសា។ ពលរដ្ឋ​តាម​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន សូម​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ពួក​គាត់ ឲ្យ​បាន​ស្តាប់​វិទ្យុ​បរទេស​និយាយ​ខ្មែរ ដូច​មុខ​ផង។ មែន​ទែន​ទៅ​ពលរដ្ឋ​ចង់​ស្តាប់​វិទ្យុ​បរទេស និយាយ​ខ្មែរ ជា​ជាង​ស្តាប់​វិទ្យុ​ក្នុង​ស្រុក។