ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ត្រូវ​ការ​កម្លំាង​ពលកម្ម​ច្រើន​ និង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ច្បាស់​លាស់

សំឡេង ០៨:១៨
ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ត្រូវ​ការ​កម្លំាង​ពលកម្ម​ច្រើន​និង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ច្បាស់​លាស់
ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ត្រូវ​ការ​កម្លំាង​ពលកម្ម​ច្រើន​និង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ច្បាស់​លាស់ @សហការី

អ្នក​វិនិយោគ​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ បាន​លើក​ឡើង​ថា​ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​នេះ កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស​ផ្នែក​អចលន​ទ្រព្យ​ច្បាស់​លាស់ ក្នុង​នោះ​មាន​តំាង​ពី​ភ្នាក់​ងារ​លក់​ឡើង​ទៅ។ បច្ចុប្បន្ន​មាន​ភា្នក់​ងារ​លក់​ដី លក់​ផ្ទះ តែ​ភាគ​ច្រើន​គឺ​ចេះ​តៗ​គ្នា។ លក់​ដើម្បី​យក​តែ​ប្រាក់​ចំណេញ គ្មាន​វិជ្ជាជីវៈ ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​នេះ​បាត់​បង់​ទំនុក​ចិត្ត។