បទយកការណ៍

​ទឹក​ត្នោត​បាន​ច្នៃ​ជា​ស្រា​សំប៉ាញ​

សំឡេង ០៧:៥០
ស្រាសាំប៉ាញធ្វើពីទឹកត្នោត
ស្រាសាំប៉ាញធ្វើពីទឹកត្នោត @សហការី

 ក្រុម​ហ៊ុន Confirel ដែល​ល្បី​ផលិត​ស្ករ​ត្នោត​សរី​រាង្គ​លក់​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប​នោះ ពេល​នេះ​បាន​ច្នៃ​ផលិតផល​ស្រា​សំប៉ាញ​ពី​ទឹក​ត្នោត​មួយ​មុខ​ទៀត​។ Thnot Mekong Sparkling ជា​ការ​ច្នៃ​កសិផល​ខ្មែរ ជា​ផលិត​ផល​មាន​តម្លៃ ដែល​បង្ហាញ​ពី​អត្ត​សញ្ញាណ​ជាតិ និង​ការ​លើក​កម្ពស់​ជីវ​ភាព​ប្រជា​កសិករ នៅ​ទី​ជន​បទ​។