​ស្រ្តី​មួយ​ក្រុម​នាំ​គ្នា​សន្សំ​ប្រាក់​ដើម្បី​ពង្រឹង​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពង្រីក​ចំណេះ​ដឹង​

សំឡេង ០៧:០៨
ស្រ្តីមួយក្រុមនាំគ្នាសន្សំប្រាក់ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចពង្រីកចំណេះដឹង
ស្រ្តីមួយក្រុមនាំគ្នាសន្សំប្រាក់ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចពង្រីកចំណេះដឹង @សហការី

សហគមន៍​សន្សំ​ប្រាក់​ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​បាន​រីក​ដុះ​ដាល់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ អាជ្ញាធរ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល បាន​ពង្រឹង​សហ​គមន៍ តាម​ភូមិស្រុក ដោយ​ចង​ក្រង​គ្នា​ជា​ក្រុម​សន្សំ​ប្រាក់​តូចៗ​។ សហគមន៍​សន្សំ​ប្រាក់​មិន​ត្រឹម​ជួយ​ពង្រឹង​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពល​រដ្ឋ​នោះ​ទេ តែ​ជា​ឱកាស​ដើម្បី​ពួក​គាត់​ចែក​រំលែក​ចំណេះ ផ្សេង​ដល់​គ្នា​ទៀត​ផង​។