បទយកការណ៍

​កេសរ​កូល​ធម្មជាតិ​របស់​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​លូច​នាំ​ចេញ ហើយ​នាំ​ចូល​អ័រ​គីដេរ​បរទេស​មក​វិញ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រសួង​បរិស្ថាន​នឹង​រៀប​ចំ​វេទិកា​កេសរ​កូល​ថ្នាក់​ជាតិ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១០កុម្ភៈ​ខាង​មុខ​នេះ។ ជា​វេទិកា​ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​សារធារណ​ជន​បាន​ស្គាល់​ប្រភេទ​ផ្កា​កេសរ​កូល​ខ្មែរ ដែល​មនុស្ស​ជា​ទូទៅ​មិន​សូវ​ស្គាល់ តែ​បើ​ជា​គេ​ស្គាល់​ច្រើន​ផ្កា​អ័រគីដេរ​ទៅ​វិញ​។ មន្រ្តី​បរិស្ថាន​និយាយ​ថា​កេសរ​កូល​កម្ពុជា​កំពុង​ត្រូវ​បាន​គេ​លូច​នាំ​ចេញ​ទៅ​លក់​ឲ្យ​បរទេស ហើយ​បរទេសនាំ​ចូល​អ័រគីដេរ​មក​លក់​ឲ្យ​ខ្មែរ​វិញ​។ 

កេសរកូលធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាគេលូចនាំចេញហើយនាំចូលគ័រគីដេរបរទេសមកវិញ
កេសរកូលធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាគេលូចនាំចេញហើយនាំចូលគ័រគីដេរបរទេសមកវិញ @RFI