បទយកការណ៍

«​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ស្បៀង​ចូល​ផ្ទះ​បាយ​កុមារ ប្រៀប​ដូច​ការ​ធ្វើ​បុណ្យ​ចូល​ពោះ​អ្នក​ឃ្លាន​ពិត​ប្រាកដ​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អង្គការ​ផ្ទះបាយ​កុមារ​គឺ​ជា​កន្លែង​ផ្ដល់​អាហារ ការអប់រំ ដល់​កុមារ​គ្មាន​ទីពឹង និង​កុមារអនាថា ជាដើម។ បង្កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១០ គិត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ផ្ទះ​បាយ​កុមារ​មាន​អាយុ​៩ឆ្នាំ ហើយ​បានបណ្ដុះ​បណ្ដា​យុវជន​មួយ​ចំនួន​ដែល​ធ្លាប់​មក​ហូបបាយ​នៅ​ផ្ទះបាយ​កុមារ ក្លាយ​ជា​យុវជន​ឆ្នើម ដែល​ស្វែង​រក​ប្រភព​ថវិកា​មក​ទ្រទ្រង់​អង្គការ​វិញ។ តាមរយៈ​ជោគជ័យ​របស់​យុវជន​ទាំង​នេះ លោក ង៉ូវ ឈីវ ប្រធាន​អង្គការ​ផ្ទះបាយ​កុមារ​លើកឡើង​ថា ការ​ផ្ដល់​អាហារ​និង​ការ​អប់រំ​ដល់កុមារ​គ្មាន​ទីពឹង​គឺ​ជា​ការ​ជួយ​សង្គម​ទាំង​មូល។ បន្ថែមលើនេះ ប្រធាន​អង្គការ​ផ្ទះបាយ​កុមារ បាន​ផ្ញើ​សារ​ថា «ការ​ឧបត្ថម្ភ​ស្បៀង​ចូល​ផ្ទះ​បាយ​កុមារ​ប្រៀប​ដូច​ការ​ធ្វើ​បុណ្យ​ជាមួយ​អ្នក​ឃ្លានពិត​ប្រាកដ»។ 

អង្គការផ្ទះបាយកុមារគឺជាកន្លែងផ្ដល់អាហារ ការអប់រំ ដល់កុមារគ្មានទីពឹង និងកុមារអនាថា ជាដើម
អង្គការផ្ទះបាយកុមារគឺជាកន្លែងផ្ដល់អាហារ ការអប់រំ ដល់កុមារគ្មានទីពឹង និងកុមារអនាថា ជាដើម @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត