​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ថា​ទោះ​ប្រាក់​ខែ​ឡើង​តែ​សេវា​សង្គម​ខ្សោយ ហើយ​ទំនិញ​ថ្លៃ​នោះ ពលរដ្ឋ​នៅ​តែ​លំបាក​

សំឡេង ០៧:២៤
ប្រាក់រៀលខ្មែរ
ប្រាក់រៀលខ្មែរ @RFI

ជា​គោលការណ៍​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ទំាង​បុគ្គលិក​រដ្ឋ​និង​កម្មករ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ ត្រូវ​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​គោល​។ ប៉ុន្តែ​ទោះ​ជា​ប្រាក់​ខែ​ត្រូវ​ឡើង មាន​ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តែ​ត្អូញ​ថា​ចាយ​មិន​គ្រប់​។ អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច​និយាយ​ថា ទោះ​ប្រាក់​ខែ​ឡើង​ដល់​ណា​បើ សេវា​សង្គម​ដូច​ជា​វិស័យ​សុខាភិបាល អប់រំ របស់​រដ្ឋ​នៅ​ខ្សោយ ហើយ​ទំនិញ​លើ​ទីផ្សារ​នៅ​តែ​ថ្លៃ គឺ​ពលរដ្ឋ​នៅ​តែ​លំបាក​ទោះ​ប្រាក់​ខែ​ឡើង​ក្តី​។