លោក ឡាំ លីម ៖ អំណានជាអំណាច

សំឡេង ០៨:២៥
លោក ឡាំ លីម ៖ អំណានជាអំណាច
លោក ឡាំ លីម ៖ អំណានជាអំណាច @សហការី

«អំណាន​ជា​អំណាច» ជា​ចំណង​ជើង​សៀវ​ភៅ​មួយ​ក្បាល ដែល​ជំរុញ​យុវ​ជន​ឲ្យ​ចេះ​វិធី​សាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​អាន​។ អាន​ដើម្បី​ទទួល​ចំណេះ​ដឹង និង​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ខ្លួន​និង​សង្គម​។ អំណាន​ជា​អំណាច​និពន្ធ​ដោយ​លោក ឡំាំ លីម កូន​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប ដែល​ចេះ​និង​ចូល​ចិត្ត​អាន តំាង​ពី​តូច​មក​ម្ល៉េះ។ ចំណេះ​ពី​ការ​អាន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ឡំា លីម មាន​ឈ្មោះ​ជា​អ្នក​និពន្ធ មាន​លទ្ធ​ភាព​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ដល់​មនុស្ស​ដទៃ​។