​កម្ពុជា​នៅ​ខ្វះ​សៀវ​ភៅ​សិក្សា​របស់​សិស្ស​និស្សិត​

សំឡេង ០៧:២២
សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ត្រូវការអោយមានសៀវភៅបែបស្រាវជ្រាវអោយបានច្រើន
សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ត្រូវការអោយមានសៀវភៅបែបស្រាវជ្រាវអោយបានច្រើន @RFI

ពិព័រណ៍​សៀវភៅ និង​វេទិកា​ជាតិ​អំណាន ប្រចំា​ឆ្នាំ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​អាន​នៅ​កម្ពុជា​។ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​ការ​អាន​បាន​កើន​ឡើង ហើយ​ការ​តែង​និពន្ធ និង​ការ​បោះ​ពុម្ព​សៀវភៅ​ក៏​មាន​សន្ទុះ​។ ប៉ុន្តែ​មាន​ការ​មើល​ឃើញ​ថា សៀវភៅ​ប្រលោម​លោក សៀវភៅ​អភិវឌ្ឍន៍​គំនិត មាន​ច្រើន​នៅ​លើ​ទីផ្សារ តែ​ខ្វះ​សៀវ​ភៅ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​សម្រាប់​សិស្ស​និស្សិត គ្រប់​កម្រិត​សិក្សា​ទៅ​វិញ​។