​សហគមន៍​ក្នុង​ក្រុង​មួយ​ចំនួន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​អាជ្ញា​ធរ​ពន្លឿន​ការ​ចេញ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​

សំឡេង ០៩:០៤
សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពដីធ្លី និងលំនៅឋាន
សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពដីធ្លី និងលំនៅឋាន @RFI

អង្គ​ការ​សមាគម​ធាង​ត្នោត​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា សហ​គមន៍​ក្រីក្រ​ក្នុង​ទីក្រុង​មិន​ទាន់​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​ដីធ្លី និង​លំនៅ​ឋាន ដោយ​សារ​មិន​ទាន់​មាន​សិទ្ធិ​កាន់​កាប់​ស្រប​ច្បាប់ ឬ ទទួល​ស្គាល់​ពី​អាជ្ញាធរ​ពាក់​ព័ន្ធ​នៅ​ឡើយ​។ តំណាង​សហគមន៍​មួយ​ចំនួន ដែល​ក្នុង​ក្រុង​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ពន្លឿន​ការ​ចេញ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​ឲ្យ​ពួក​គាត់ ដើម្បី​ពួក​គាត់​អាច​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​លែង​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​ការ​កាត់​យក​ដីធ្លី​របស់​ពួក​គាត់​។