​ថ្នាល​បណ្តុះ​បណ្តាល​កំណាព្យ​និង​ស្មូត​មួយ​ដំណើរ​ការ​ទំាង​លំបាក​

សំឡេង ០៨:៣៩
ថ្នាល​បណ្តុះ​បណ្តាល​កំណាព្យ​និង​ស្មូត
ថ្នាល​បណ្តុះ​បណ្តាល​កំណាព្យ​និង​ស្មូត @សហការី

កំណាព្យ​និង​ស្មូត ជា​សិល្បៈ​បុរាណ​មួយ​បែប ដែល​យុវជន​សម័យ​នេះ​ទំនង​មិន​សូវ​ជា​ចាប់​អារម្មណ៍​សិក្សា​ប៉ុន្មាន​ទេ ហើយ​សូម្បី​ស្តាប់​ក៍​មិន​ចង់​ដែរ​។ តែ​ក្រៅ​ពី​មាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នៅ​ក្នុង​សាលា​វិចិត្រ​សិល្បៈ កំពាណ្យ​និង​ស្មូត មាន​បង្រៀន​នៅ​កន្លែង​ខាង​ក្រៅ បែប​ជា​សាលា​ឯកជន ឬ​សមាគម​។ ក្លឹប​អភិរក្ស​មរតក​កំណាព្យ​ខ្មែរ បាន​បើក​ដំណើរ​បណ្តុះ​បណ្តាល​សិល្បៈ​កំណាព្យ​និង​ស្មូត​តំាង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៩​មក តែ​ក្លឹប​នេះ​បាន​ដំណើរ​ការ​មក​ទំាង​លំបាក​។