បទយកការណ៍

​Robo​CAM ព្រះ​កុសុមៈ មនុស្ស​យន្ត​និយាយ​ភាសាខ្មែរ​របស់​កម្ពុជា​

សំឡេង ០៨:០៦
RoboCAM ព្រះកុសមៈ
RoboCAM ព្រះកុសមៈ @សហការី

រ៉ូបូ​ខេម ព្រះ​កុសមៈ ហាក់​កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​សាធារណៈជន​ពី​សមត្ថភាព​របស់​វា ដែល​អាច​ស្គាល់ និង​ឆ្លើយ​តប​ជា​ភាសាខ្មែរ និង​ភាសា​អង់​គ្លេស​។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ​ក្រុម​សាស្ត្រចារ្យ​ដែល​ដឹក​នាំ​បង្កើត​រ៉ូបូ​នេះ​ឡើង ក៏​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ឧបត្ថម​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​បន្ថែម និង​បង្កើត​អ្វី​ថ្មីៗ​សម្រាប់​កម្ពុជា​។