បទយកការណ៍

លោក វិបុល រតនៈ៖ មានតែចំណេះ ដែលអាចឲ្យជនពិការមានតម្លៃក្នុងសង្គម

សំឡេង ០៧:១៧
លោក វិបុល រតនៈ
លោក វិបុល រតនៈ @RFI

វិបុល រតនៈ ជា​យុវជន​ពិការ​ជើង​ទំាង​ពីរ តែ​គាត់​មាន​ចំណេះ​មាន​ជំនាញ សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ជីវិត ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​យុវជន​ពិការ​វ័យ​២៨​ឆ្នាំ​នេះ គឺ​ជា​គ្រូ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ពី​ពិការភាព​ទៅ​កាន់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ ឯកជន និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ផង​ដែរ​។ ដោយ​បាន​យល់​ឃើញ​ថា មាន​តែ​ចំណេះ​ទេ ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​ពិការ​មាន​តម្លៃ កាល​ពី​កុមារ​ភាព រតនៈ​សុខ​ចិត្ត លូន កិល វារ ឲ្យ​តែ​បាន​រៀន​សូត្រ​។