បទយកការណ៍

​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ទំនង​មិន​ទាន់​ចូល​ចិត្ត​មើល​គំនូរ​សហ​សម័យ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

រយៈ​ពេល​ជិត​មួយ​ខែ​ហើយ ដែល​គំនូរ​សហ​សម័យ​និយាយ​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម បាន​តំាង​បង្ហាញ​នៅ​ឯ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ ម្ចាស់​គំនូរ​និយាយ​ថា​អ្នក​ចូល​ទស្សនា​ភាគ​ច្រើន​ជា​ជន​បរទេស ខ្មែរ​មាន​តិច​តូច​។ វិចិត្រករ​គូរ​រូប​ថា​សហ​សម័យ​ជា​គំនូរ​ប្រភេទ​ថ្មី ដែល​ទំនង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មិន​ទាន់​ចូល​ចិត្ត​ទស្សនា​។ 

គំនូរសហសម័យខ្មែរ
គំនូរសហសម័យខ្មែរ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត