បទយកការណ៍

​យុវជន​កម្ពុជា​២៨​នាក់​ត្រៀម​ចូល​រួម​កម្មវិធី​នាវា​យុវជន​អាស៊ាន-ជប៉ុន​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

​ក្រសួង​អប់រំ​ជ្រើស​រើស​បាន​ហើយ យុវជន​២៨​នាក់ តំណាង​ឲ្យ​យុវជន​កម្ពុជា ទៅ​ចូល​រួម​កម្មវិធី​នាវា​យុវជន​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ ជប៉ុន នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។ យុវជន​មក​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទំាង​១០​បូក​និង​យុវជន​ប្រទេស​ជប៉ុន ត្រូវ​ស្នាក់​នៅ​រួម​គ្នា​ចំនួន​៥២​ថ្ងៃ​លើ​នាវា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បើក​ឆ្លង​កាត់​ប្រទេស​អាស៊ាន​។ អ្នក​ធ្លាប់​ចូល​រួម​កម្មវិធី​នេះ​ថា នាវា​យុវជន​អាស៊ាន ជប៉ុន បាន​ផ្តល់​ចំណេះ​ដឹង​ជា​ច្រើន​ដល់​ពួក​គេ ពី​ព្រោះ​កំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​នោះ យុវជន​បាន​រៀន​សូត្រ​ជា​ច្រើន​។ 

យុវជនដែលត្រូវនឹងចូលរួមកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ាន-ជប៉ុន
យុវជនដែលត្រូវនឹងចូលរួមកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ាន-ជប៉ុន @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត