បទយកការណ៍

​កសិ​ផល​ថោក តែ​ទឹក ជី និង​ពូជ​ថ្លៃ អ្ន​ក​ដាំ​បន្លែ​ខ្លះ​មិន​ចង់​បន្ត​ការ​ដាំ​ដុះ​ទេ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

មាន​ការ​ជំរុញ​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​កសិករ​ដាំ​បន្លែ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​នាំ​ចូល​បន្លែ​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​កសិករ និង​ធានា​ដល់​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​ពលរដ្ឋ​ផង ប៉ុន្តែ​នៅ​ខាង​កសិករ​វិញ ត្អូញ​ដដែល​ថា បញ្ហា​កសិផល​ថោក តែ​ទឹក ជី និងពូជ​ថ្លៃ ធ្វើ​ឲ្យ​កសិករ​មាន​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ដំា​ដុះ កសិករ​ខ្លះ​មិន​ចង់​បន្ត​របរ​កសិកម្ម​នេះ​ទេ​។  

កសិករខ្មែរកំពុងបង្កបង្កើនកសិផល
កសិករខ្មែរកំពុងបង្កបង្កើនកសិផល @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត