បទយកការណ៍

​លោក យ៉ាន់ មួន ​យុវជន​ចំណាក​ស្រុក បាន​រៀន​សូត្រ​ពី​ការ​រក​ស៊ី និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​រយៈ​ពេល​៤ឆ្នាំ យុវជន​យ៉ាន់ មួន បាន​សន្សំ​ប្រាក់​ជួយ​គ្រួសារ​។ អ្វី​សំខាន់​លើស​ពី​ប្រាក់​ទៀត​នោះ គឺ​គាត់​បាន​រៀន​សូត្រ​ពី​ប្រជាជន​ម៉ាឡេស៊ី នូវ​របៀប​របប​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ពេល​វេលា ការ​ប្រកប​មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត ជា​ពិសេស​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សិទ្ធិ​នយោបាយ​។ អតីត​ពលករ​ចំណាក​ស្រុក​រូប​នេះ កំពុង​អនុវត្ត​មេរៀន​ជីវិត បាន​មក​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។ 

យុវវជន យ៉ាន់ មួន
យុវវជន យ៉ាន់ មួន @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត