​អ្នក​ដាំ​បន្លែ​ថា ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​គ្មាន​លក់​ឡើយ​បន្លែ​ដាំ​ដោយ​ធម្មជាតិ​!​

សំឡេង ០៧:៤៦
អ្នកដាំបន្លែ
អ្នកដាំបន្លែ @RFI

បន្លែ​ដាំ​ដោយ​ធម្មជាតិ​ត្រូវ​បាន​គេ​ផ្ដល់​ទំនុក​ចិត្ត​ថា មាន​លក់​នៅ​តាម​ផ្សារ​ទំនើប ខណៈ​ដែល​បន្លែ​លក់​តាម​ផ្សារ​ធម្មតា​គ្រប់​គ្នា​យល់​ថា ជា​បន្លែ​ដាំ​ដុះ​ដោយ​ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​គីមី​ខ្ពស់​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​មិញ​អ្នក​ដាំ​បន្លែ​មួយ​ក្រុម​អះអាង​ថា នៅ​លើ​ទីផ្សារ​គ្មាន​ការ​បែង​ចែក​ប្រភេទ​បន្លែ​ឡើយ​ពោល​បន្លែ​លក់​នៅ​កន្លែង​ណា​គឺ​ប្រើ​ថ្នាំ​គីមី​ទាំង​អស់​។ មក​ពី​ហេតុ​អ្វី?