​ក្រសួង​អប់រំ​កំពុង​រើស​យុវជន​ទៅ​ចូល​រួម​កម្មវិធី​នាវា​យុវជន​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍-ជប៉ុន​

សំឡេង ០៨:១៩
យុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍-ជប៉ុន
យុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍-ជប៉ុន @KSP

កម្មវិធី​នាវា​យុវជន​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​និង​ជប៉ុន មាន​យុវជន​មក​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ាន និង​ជប៉ុន ចូលរួម ដោយ​ពួក​គេ​ត្រូវ​ស្នាក់​នៅ​លើ​នាវា​មួយ​ដែល​បើក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន ហើយ​ឆ្លង​កាត់​ប្រទេស​អាស៊ាន​។ នៅ​ក្នុង​ការ​ស្នាក់​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ជាង​៥០​ថ្ងៃ មាន​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ឡើង ដែល​សុទ្ធ​សឹង​ជា​ការ​ផ្តល់​ចំណេះ​ដឹង​និង​បទ​ពិសោធន៍​ថ្មីៗ ដល់​យុវជន​។ ក្រសួង​អប់រំ​កំពុង​ជ្រើស​រើស​យុវជន​ទៅ​ចូល​រួម​កម្មវិធី​នេះ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។