ជន​បរទេស​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​បាន​កំពុង​ចូល​មក​ធ្វើ​ការ​នៅ​កម្ពុជា ខណៈ​ទីផ្សារ​ការងារ​តូច​ចង្អៀត​សម្រាប់​យុវជន​ខ្មែរ

សំឡេង ០៧:២៦
ជន​​បរទេស​​ដែល​​មាន​​សមត្ថភាព​​បាន​​កំពុង​​ចូល​​មក​​ធ្វើ​ការ​​នៅ​​កម្ពុជា ខណៈ​​ទីផ្សារ​​ការងារ​​តូច​​ចង្អៀត​​សម្រាប់​​យុវជន​​ខ្មែរ​
ជន​​បរទេស​​ដែល​​មាន​​សមត្ថភាព​​បាន​​កំពុង​​ចូល​​មក​​ធ្វើ​ការ​​នៅ​​កម្ពុជា ខណៈ​​ទីផ្សារ​​ការងារ​​តូច​​ចង្អៀត​​សម្រាប់​​យុវជន​​ខ្មែរ​ ©​ ញឹម​ សុផល

ក្រោម​យន្តការ​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន ដែល​បាន​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​កាល​ពី​ចុង​ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ​ពេល​នេះ​កម្លំាង​ពលកម្ម​ដែល​មាន​ជំនាញ​ពី​ប្រទេស​សឹង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូណេស៊ី ហ្វីលីពីន មួយ​ចំនួន​បាន​ចូល​មក​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កម្ពុជា​ដែល​ខ្វះ​ការងារ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន។ បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រុមហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក ឈ្មោះ HRin  និយាយ​ថា នៅ​ពេល​យុវជន​ខ្មែរ​ថា​ឱកាស​ការងារ​ពិបាក តែ​ជន​ជាតិ​បរទេស ថា​កម្ពុជា​មាន​ឱកាស​ច្រើន​សម្រាប់​ពួក​គេ។ សម្រាប់​យុវជន​ខ្មែរ​ខ្លះ​វិញ និយាយ​ថា​ចាប់​តំាង​ពី​មាន​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន មក​ការងារ​ជា​ច្រើន​គេ​ត្រូវ​ការ​អ្នក​ចេះ​អង់គ្លេស តែ​សាលា​ភាគ​ច្រើន​រៀន តែ​ភាសាខ្មែរ។