ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ដើរ​តួនាទី​ដូច​ម្តេច​ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ​សន្តិភាព​និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ថ្ងៃ​ទី៣​ខែឧសភា​នេះ​គឺ​ជា​ទិវា​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក​។ នៅ​លើ​ពិភពលោក​អ្នក​សារព័ត៌មាន​គឺ​បាន​ដើរ​តួនាទី​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​កែលម្អ​ចំណុច​ខ្វះ​ខាត ឬអាច​និយាយ​បាន​ថា​ អ្នកសារព័ត៌មាន​អាជីព គឺជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​នៅ​ក្នុង​សង្គម​។ ក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភព​លោក​ឆ្នាំ​នេះ សម្រាប់​បរិបថ​ប្រទេស​កម្ពុជា ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​បាន​លើក​យក​ប្រធាន​បទ«តួនាទី​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ​សន្តិភាព​និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ»។ហេតុអ្វី​ជា​ពួក​គេ​លើក​យក​ប្រធានបទ​មក​ពិភាក្សា​គ្នា​? 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំទៅ (រូបតំណាង)
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំទៅ (រូបតំណាង) fb