​រទេះ​គោ​កំពុង​ប្តូរ​តួនាទី​ពី ”​ឧបករណ៍កសិម្ម​” មក​ជា​គ្រឿង “​តំាង​លម្អ​” ​វិញ​

រទេះគោ បានក្លាយជាវត្ថុតាងលម្អយ៉ាងស៊ីវីល័យ
រទេះគោ បានក្លាយជាវត្ថុតាងលម្អយ៉ាងស៊ីវីល័យ @RFI

ក្នុង​សម័យ​នេះ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ​រទេះ​គោ ទំនង​ជា​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ច្រើន​ហើយ​។ នៅ​ពេល​សត្វគោ ក្របី មិន​សូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម ដោយ​ជំនួស​មក​វិញ​នូវ​គោយន្ត គ្រឿង​ចក្រ​នោះ​។ រទេះ​គោ ដែលពីមុនកសិករយកធ្វើជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួននោះ បានក្លាយ​ជា​គ្រឿង​លម្អ នៅ​តាម​ហាង តាម​ផ្ទះ តាម​មណ្ឌល​កម្សាន្ត ទៅ​វិញ​។ នៅ​កំពង់​ធំ មាន​កន្លែង​មួយ​ទទួល​ទិញ រទេះ​គោ​ចាស់ៗ ពី​គ្រប់​ខេត្ត​ក្រុង​ទូទំាង​ប្រទេស សម្រាប់ ទុក​លក់​ឲ្យ​គេ​យក​ទៅ​តំាង​លម្អ តាម​តម្រូវ​ចិត្ត។