ប្រាក់​ឈ្នួល​វិស័យ​កាត់​ដេរ​នៅ​ប្រទេស​១​ចំនួន​ទាប​ជាង​កម្ពុជា ហេតុ​អ្វី​វិនិយោគិន​មិន​រត់​ទៅ​ប្រទេស​ទាំង​នោះ?

សំឡេង ១០:៥៣
កម្មការិនីកាត់ដេរ​កំពុងតែ​ធ្វើ​ការ​នៅក្នុង​រោងចក្រ។​
កម្មការិនីកាត់ដេរ​កំពុងតែ​ធ្វើ​ការ​នៅក្នុង​រោងចក្រ។​ HRW

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ខែ​មករា​ឆ្នាំ​២០១៨​ទៅ​កម្មករ និយោជិក វិស័យ​កាត់ដេរ​និង​ដេរ​ស្បែក​ជើង​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​បាន​បា្រក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​១៧០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ។ ប្រាក់​ខែ​អប្បបរមា​របស់​កម្មករ​កម្ពុជា​ត្រូវ​គេ​កត់​សម្គាល់​ថា​ច្រើន​ជាង​ប្រាក់​ឈ្នួល​នៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ឧស្សាហកម្ម​កាត់​ដេរ​ដូច​គ្នា​ដែរ ​គឺ​ច្រើន​ជាង​ដល់​ទៅ​ជាង​២​ដង​ក៏​មាន។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​អ្នក​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ នេះ បែរ​ជា​ចាប់​អារម្មណ៍​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាង​ប្រទេស​ដទៃ ដែល​មាន​តម្លៃ​ពលកម្ម​ទាប​ជាង កម្ពុជា។