ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ប្រាក់​បៀវត្ស​មន្ត្រី​រាជការ​ឡើង ខណៈ​មាន​ការ​ចោទ​សួរ​ពី​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ការងារ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

តាម​ច្បាប់​ថវិកា​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៩ ប្រាក់​បៀវត្ស​អប្បបរមា​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ នឹង​ត្រូវ​ដំឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩​ខាង​មុខ​នេះ​។ ការ​ដំឡើង​នេះ ត្រូវ​បាន​សង្គម​ស៊ីវិល​ចោទ​សួរ​ពី​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ការងារ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ទាំង​នោះ​។ ប៉ុន្តែ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​របស់​រដ្ឋ​លើក​ឡើង​ថា រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​លះ​បង់​គ្រប់​បែប​យ៉ាង ដើម្បី​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀវត្ស ក៏​ដូច​ជា​ប្រាក់​បំណាច់​ផ្សេងៗ​ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​។ 

ប្រាក់រៀលខ្មែរ
ប្រាក់រៀលខ្មែរ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត