បទយកការណ៍

អង្គការ​សង្រ្គោះ​សត្វ​អនាថា៖ អ្នក​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មាន​កន្លែង​សង្រ្គោះ​សត្វ​ចិញ្ចឹម​អនាថា​មួយ ហើយ​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​អង្គការ​មួយ​នេះ​បាន​ជួយ​សង្រ្គោះ និង​ព្យាបាល​សត្វ​ចិញ្ចឹម​រាប់​ពាន់​ក្បាល។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​នៅ​ទីនោះ បាន​ណែ​នាំ​ដល់​អ្នក​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ទាំង​នោះ ដោយ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ បើ​អ្នក​ចិញ្ចឹម​សត្វ ដោយ​មិន​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ នោះ​ពុំ​គួរ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ទេ។

អង្គការ​សង្រ្គោះ​សត្វ​អនាថា
អង្គការ​សង្រ្គោះ​សត្វ​អនាថា @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត