អ្នក​វិភាគ៖សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​តែ​មាន​កំណើន​តែ​មាន​ហានិភ័យ បើ​អឺរ៉ុប​ឈប់​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​នាំ​ចេញ

សំឡេង ១១:៥៨
មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ IMF
មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ IMF @សហការី

មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ IMF បាន​ព្យាករណ៍​ថា សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា នៅ​តែ​មាន​កំណើន​ប្រមាណ ៧​ភាគ​រយ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​ព្រមាន​ថា វា​អាច​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ ដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​នយោបាយ។ ក្រុម​អ្នក​វិភាគ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា បាន​យល់​ស្រប​នឹង​ការ​ព្យាករណ៍​នេះ ប៉ុន្តែ​បារម្ភ​ថា បើ​សហភាព អឺរ៉ុប​ ឈប់​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​នាំ​ទំនិញ​ចេញ ដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​នយោបាយ នោះ​គឺ​ជា​ហានិភ័យ​មួយ​សម្រាប់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ផង​ដែរ។