​សម្រាប់​វិស័យ​កាត់​ដេរ​៖ ​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​គុណ​សម្បត្តិ ​និង​គុណ​វិបត្តិ​នៃ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាប់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​?​

សំឡេង ១០:៤៤
កម្មការនីកាត់ដេរ
កម្មការនីកាត់ដេរ @សហការី

រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា គ្រោង​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ចំនួន​៧ ថ្ងៃ ដើម្បី​បង្កើន​ផលិត​ភាព​ការងារ និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​ប្រទេស​ជិត​ខាង​។ តាម​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល អនុក្រឹត្យ​នៃ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​នេះ នឹង​ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ចុង​ខែ​មីនា​នេះ​តែ​ម្តង​។ ដូច្នេះ សម្រាប់​វិស័យ​កាត់​ដេរ តើ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាប់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នេះ ផ្តល់​គុណ​សម្បត្តិ និង​គុណ​វិបត្តិ​អ្វី​ខ្លះ​?