ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​ហុក សុទ្ធិ​៖​«​សៀវភៅ​ស្តី​ពី​ពិការភាព ​បាន​លើក​ឡើង​ជា​លើក​ដំបូង​ពី​ទំរង់​សប្បាយ​ភាព​នៃ​ជន​ពិកា​រ​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ​អង្គការ​ស៊ីប៉ា ​បាន​ធ្វើ​កម្មវិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​សៀវភៅ​ស្តី​ពី​ពិការភាព ​ដែល​សៀវភៅ​បោះពុម្ព​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ និង​អង់គ្លេស​នេះ ​បង្ហាញ​ពី​ជីវិត​រីករាយ​របស់​ជន​ពិការ ​ហើយ​ដែល​ជា​ការ​បោះពុម្ព​លើក​ទី​២​។​ លោក ​ហុក សុទ្ធិ ​នាយក​អង្គការ​ស៊ីប៉ា​ថ្លែង​ថា ​ការ​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​ស្តី​ពី​ពិការភាព​លើក​ទី​២​នេះ ​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះពុម្ព​លើក​ទី​១​ កាល​ពី​២​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​បាន​ទទួល​ជោគជ័យ​។

លោក ហុក សុទ្ធិ នាយកអង្គការ SIPAR
លោក ហុក សុទ្ធិ នាយកអង្គការ SIPAR @RFI