លោក គឹម ហ៊ាង៖ កម្ពុជា​គួរ​មាន​ច្បាប់​គ្រប់​គ្រង​ការ​ពុះ​ដី​ឡូតិ៍​លក់

សំឡេង ១១:០៧
លោក គីម ហ៊ាង ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែររៀលអ៊ីស្ទែត និង​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា
លោក គីម ហ៊ាង ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែររៀលអ៊ីស្ទែត និង​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​នា​ពេល​នេះ គឺ​លោក គឹម ហ៊ាង ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ​រៀល​អ៊ីស្ទែត និង​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា។ តាម​រយៈ​ការ​កក្រើក​ឡើង​នៃ​ការ​ពុះ​ដី​ឡូតិ៍​លក់​នៅ​កម្ពុជា លោក គឹម ហ៊ាង យល់​ឃើញ​ថា វាល្មម​ដល់​ពេល​ហើយ ដែល​រដ្ឋាភិបាល​លូក​ដៃ​ចូល​អន្តរាគមន៍​ក្នុង​រឿង​នេះ​។ លូក​ដៃចូល​អន្តរាគមន៍ តាម​រយៈ​ការ​រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ច្បាប់​គ្រប់​គ្រង​ការ​ពុះ​ដី​ឡូតិ៍​លក់​។