លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ៖ កម្មករ​ដែល​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​និង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ការងារ​សុទ្ធ​តែ​អាច​ទទួល​សេវា​ព្យាបាល​ពី​ប.ស.ស

សំឡេង ១០:៣០
​លោក ជាវ ប៊ុន​រិទ្ធិ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ហៅ​កាត់​ថា បសស
​លោក ជាវ ប៊ុន​រិទ្ធិ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ហៅ​កាត់​ថា បសស @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ ដែល​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​(ប.ស.ស)។ ជុំវិញ​បញ្ហា​សុខភាព​របស់​កម្មករ​និយោជិត លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ បាន​អះអាង​ថា នៅ​ពេល​នេះ កម្មករ​និយោជិត​ទទួល​បាន​សេវា​ព្យាបាល​ពី​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​(ប.ស.ស)​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ច្រើន។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ លោក​ក៏​បញ្ជាក់​ថា កម្មករ​ដែល​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ការងារ​សុទ្ធ​តែ​អាច​ទទួល​បាន​សេវា​ព្យាបាល​មិន​គិត​ប្រាក់​ពី​ប.ស.ស។