ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ឆាំង យុ៖ ការ​បង្រៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម គឺ​ជាការ​ផ្សះផ្សា​សង្គម!​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រីនេះ គឺ​​លោក ឆាំង យុ ដែល​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា។​ លោក​​បាន​​ពន្យល់ពី​កម្មវិធី​សិក្សា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម សម្រាប់​សិស្សនិស្សិត និង​សម្រាប់​លោកគ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ ។ លោក ឆាំង យុ បញ្ជាក់ថា​ ការ​បង្រៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម គឺ​ជាការ​ផ្សះផ្សា​សង្គម!​

លោក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
លោក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា @Oudom HENG
មើលវគ្គផ្សេងទៀត