​លោក ព្រាប កុល៖ការ​វាយ​តម្លៃ​សុចរិតភាព​ធុរកិច្ច​គឺ​ចង់​ឲ្យ​បែង​ចែក​ផល​ចំណេញ​មាន​សមធម៌

សំឡេង ១១:៤៩
លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា @RFI

របាយការណ៍​វាយ​តម្លៃ​អំពី​សុចរិតភាព​ធុរកិច្ច​ថ្នាក់​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ដោយ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។ លោក ព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​នេះ មាន​ប្រសាសន៍​ថា ការ​សិក្សា​នេះ​គឺ​ចង់​លើក​កម្ពស់​ឲ្យ​មាន​ភាព​ស្មើ​គ្នា​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន​ក៏​ដូច​ជា​ទាក់​ទាញ​អ្នក​វិនិយោគ ហើយ​ផល​ចំណេញ​របស់​ពួក​គេ​គឺ​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែង​ឲ្យ​មាន​សមធម៌។