បទយកការណ៍

អ្នក​កាសែត​ជំរុញ​អ្នក​កាសែត​សរសេរ​ពី​បរិស្ថាន​នៅ​ពេល​ទន្លេ​មេគង្គ​ប្រែប្រួល

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ពេល​ទន្លេ​មេគង្គ​កំពុង​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះពាល់ ពី​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី វិទ្យាស្ថាន​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​សារព័ត៌មាន បាន​កំពុង​ជំរុញ​អ្នក​កាសែត​ឲ្យ​ចូលរួម​សរសេរ​ព័ត៌មាន​ពី​បរិស្ថាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​ធ្នូ គម្រោង “អ្នក​សារព័ត៌មាន​បរិស្ថាន​កម្ពុជា” បាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​បណ្តុះ​បណ្តាល​អ្នក​កាសែត​ខ្មែរ អំពី​បរិស្ថាន​នេះ និង​ជា​ស្ពាន​សម្រាប់​អ្នក​កាសែត ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឡាវ ថៃ វៀតណាម និង​មីយ៉ាន់ម៉ា ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គ្នា ពី​បញ្ហា​ទន្លេ​មេគង្គ។

នៅ​ពេល​ទន្លេ​មេគង្គ​កំពុង​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះពាល់ ពី​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី វិទ្យាស្ថាន​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​សារព័ត៌មាន បាន​កំពុង​ជំរុញ​អ្នក​កាសែត​ឲ្យ​ចូលរួម​សរសេរ​ព័ត៌មាន​ពី​បរិស្ថាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។
នៅ​ពេល​ទន្លេ​មេគង្គ​កំពុង​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះពាល់ ពី​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី វិទ្យាស្ថាន​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​សារព័ត៌មាន បាន​កំពុង​ជំរុញ​អ្នក​កាសែត​ឲ្យ​ចូលរួម​សរសេរ​ព័ត៌មាន​ពី​បរិស្ថាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។ RFI/Channa Siv
មើលវគ្គផ្សេងទៀត